Slovník pojmů v čištění odpadních vod

 

Pojem

Vysvětlení

ekvivalentní obyvatel

 zkratka EO; 1 EO je v průměru 120 litrů odpadní vody za den a znečištění

ČOV

čistička (nebo čistírna) odpadních vod

BSK5

(biochemická spotřeba kyslíku) množství kyslíku, které spotřebují mikroorganismy na odbourání znečištění za 5 dní (uváděná obvykle v mg/l). vypovídá, jak velká část znečištění je biologicky čistitelná

NL

nerozpuštěné látky v odpadních vodách. Tj. ukazatel, jehož hodnota (v mg/l) vypovídá, kolik nerozpuštěných látek (vloček apod.) je ve vodě.

CHSKCr

 chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanem sodným

N-NH4+

 amoniakální dusík

Ncelk

 celkový dusík

Pcelk

celkový fosfor

aerobní proces

přeměna organických látek pomocí kyslíku rozpuštěného ve vodě (provzdušnění)

anaerobní proces

proces bez provzdušnění, při kterém mikroorganismy využívají kyslík vázaný v molekule vody (neprovzdušnění)

nitrifikace

amoniakální forma dusíku v odpadních vodách je oxidována na dusitany a dusičnany

denitrifikace

redukce dusitanů a dusičnanů oxidované formy dusíku přítomné v odpadní vodě na dusík nebo kysličníky dusíku

biologické čištění

mikroorganismy zajišťují odstraňování organického i anorganického znečištění z odpadní vody

jemnobublinná aerace

provzdušňování bublinami o velikosti 1 – 4 mm

aktivovaný kal

vločky mikroorganismů

mamutka

na spodní stranu ponořené trubky v čov se vhání vzduch z dmychadla

   
   
   

žumpa

jímka (bezodtoková nádrž), ze které jsou odpadní vody odváženy fekálním vozem na centrální (obecní) čistírnu odpadních vod dřevin

septik

dvou, tří nebo vícekomorová nádrž s odtokem, která slouží k usazování nerozpustných látek. V septiku dochází k odstraňování organického znečištění bez přístupu vzduchu a u dna pak dochází k anaerobní stabilizaci kalu