Dotace na domovní čistírny odpadních vod pro obce

Ministerstvo životního prostředí pravidelně v rámci národního programu Životního prostředí vydává výzvy k žádosti o poskytnutí podpory pro realizaci soustav domovních čistíren odpadních vod. Mezi předchozí dotační výzvy se řadí například Výzva č.11/2016 a Výzva č. 17/2017.

Cílem těchto dotačních výzev je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 EO (osob s trvalým pobytem), a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Výzvy nejsou určené pro soukromé fyzické osoby, ale pro obce/ vesnice, které na základě nich mohou vybudovat domovní čistírny odpadních vod pro své obyvatele, které doposud disponují pouze jímkou či septikem.

Příjemci dotace na ČOV

Příjemci dotace na domácí čistírny odpadních vod mohou být pouze:

 • Obce (města a vesnice)
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Obchodní společnosti – vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
 • Spolky – dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Výše dotace na ČOV

Výše poskytnuté dotace primárně závisí na počtu EO. EO je zkratka ekvivalentního obyvatele, který je k čistírně trvale napojen. V praxi se jedná o počty osob s trvalým bydlištěm na dané adrese, kam bude domovní čistírna odpadních vod v rámci dotace realizována.

Maximální výše dotace na jednu domovní čistírnu odpadních vod pro kapacitu:

 • 5 EO činí 100 tis. Kč
 • 6 – 15 EO činí 170 tis. Kč
 • 16 – 50 EO činí 240 tis. Kč

Doplňující podpory a podmínky při realizaci:

 • Maximální výše podpory na realizaci jednoho monitorovacího zařízení činí 10 tis. Kč.
 • Minimální celková výše podpory na jeden projekt realizace monitorovacích zařízení činí 50 tis. Kč
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů.

Podmínky dotace pro ČOV

Konkrétní podmínky poskytnutí dotace jsou vždy přesně formulované v dané výzvě. Zpravidla každá výzva obsahuje tyto podmínky:

 • Příjemce podpory je povinen zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnost.
 • V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek v domě nejsou podporovány.
 • Příjemce podpory je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí, jež budou napojeny na novou DČOV.
 • Příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti

Jak podat žádost o dotaci

Konkrétní postup podání žádosti o dotaci na domovní čistírny odpadních vod je též vždy uveden a jednotlivé kroky formulovány v dané aktuální výzvě. Vytvořené žádosti je nutné doručit prostřednictvím doručovatelských služeb nebo osobně do podatelny Fondu v uzavřených obálkách. Žádosti mohou být předkládány také prostřednictvím datových zpráv.

Naše firma má s dotacemi na domovní čistírny odpadních vod v rámci dotačních výzev národního programu Životního prostředí bohaté zkušenosti a nejen, že vám můžeme realizovat domovní čistírny odpadních vod pro vaše obyvatele, dle podmínek dotačních výzev na míru, ale dokážeme vám pomoci i s administrativou ohledně správného podání žádosti o dotaci na domovní ČOV. V případě jakéhokoliv dotazu ohledně dotací na ČOV nás neváhejte kontaktovat skrze kontaktní formulář nebo kontaktní údaje uvedené na podstránce Kontakty.